Dutch

Bij het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden ga je akkoord met een lidmaatschapscontributie van €50 en met daarbij als trainend lid ook een trainingsbijdrage van €40- €60 over het huidige collegejaar.

Als je geen lid meer wilt zijn bij T.C. Ludica, dan moet je uiterlijk 31 augustus van het huidige collegejaar een afmelding per email (secretaris@ludica.nl) of Whatsapp sturen naar de secretaris. Wanneer je je lidmaatschap niet (op tijd) opzegt, wordt deze automatisch met een jaar verlengd.

Daarnaast ben je verplicht om een Union/Campus Card en verenigingsheffing aan te schaffen bij het Sportcentrum (net als bij alle sportverenigingen op de UT Campus). T.C. Ludica behoudt het recht om leden uit te schrijven wanneer zij geen geldige Union/Campus Card en verenigingsheffing bezitten.

Leden hebben de mogelijkheid om eten en drinken te kopen op ‘t Paviljoen (hoofdgebouw van T.C. Ludica) zonder dit direct te hoeven betalen. Dit wordt dan opgeschreven op je persoonlijke barrekening en wordt maandelijks afgeschreven van je bankrekening.

Van ieder lid wordt gevraagd eenmalig een barforce te draaien in het huidige collegejaar. Wanneer dit niet gewenst is, bestaat er de optie om de barforce af te kopen.

Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens (e.g. adres, telefoonnummer, IBAN) dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de secretaris. Dergelijke gegevens kunnen van belang zijn bij o.a. een KNLTB lidmaatschap om wedstrijden te spelen.

Het is mogelijk om voor T.C. Ludica te declareren voor Ludica doeleinden. Dit kan door het declaratieformulier van T.C. Ludica in te vullen, welke is op te vragen bij en te sturen naar de penningmeester (penningmeester@ludica.nl). Declareren moeten binnen twee weken gebeuren, anders heeft de penningmeester het recht de declaratie ongeldig te verklaren.

Resterende rechten en plichten van ieder lid staan vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van T.C. Ludica. Deze zijn op te vragen bij de secretaris.

English

Agreeing with the terms and conditions means that you agree with the membership contribution of €50 and when you participate in training, you agree with a training contribution of €40- €60 for the current academic year.

If you no longer want to be a member at T.C. Ludica, then you have to send an email (secretary@ludica.nl) or Whatsapp to the secretary no later than the 31st of August of the current academic year. When you do not cancel your membership on time, your membership will be automatically extended for another year.

In addition, you are obliged to purchase the Union/Campus Card and association fee at the Sports Centre (like all other sports associations at the UT Campus). T.C. Ludica has the right to unregister members that do not possess a valid Union/Campus Card and association fee.

Members have the possibility to buy drinks and food at the Paviljoen (main building of T.C. Ludica) without paying directly. What has been purchased will be saved on your personal bar bill and will be debited from your bank account.

All members are asked to run a barforce at least once per academic year. When you refuse to do so, there is an option to buy this barforce off.

Possible changes in personal information (e.g. address, telephone number, IBAN) should be sent to the secretary as soon as possible. This information could be used for your KNLTB membership for example, which is needed to play matches.

T.C. Ludica offers the possibility to hand in an invoice for Ludica purposes. This can be done to fill in the invoice form. This form can be requested at the treasurer (treasurer@ludica.nl). Invoices should be handed in within two weeks after the purchase, otherwise the treasurer hsa the right to declare the invoice void.

Other rights and obligations are stated in the house regulations of T.C. Ludica. These can be requested from the secretary.